„Ki tehát a hű és okos sáfár?” (Radu Gavriluț)

Elhangzott Nagyváradon, 2020. április 14-én. https://www.ekklesiaoradea.ro/
PDF: Ki tehát a hű és okos sáfár?

Amiről most szólni szeretnék, az inkább egy nagyon komoly figyelmeztetés, biztatás azzal kapcsolatban, amit az utóbbi időben az utolsó időkről mondtam.

Lukács 12,35-46: “Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony, mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. És ha a második vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura: melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!”

Péter ekkor megkérdezte: “Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt: “Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál! Bizony, mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni; azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja: kettévágatja, és a hitetlenek sorsára juttatja.”

Kiegészítésként 1Péter 5,2-4: „Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.”

Egyszer egy testvértől hallottam a következőt: Ha télen nagyon hideg, havas idő van, és a madarak nehezen találnak élelmet, akkor, ha kiteszel egy etetőt, a madarak minden nap jönnek az élelem után, amit kitettél. De ha te elfeledkezel róluk, azok a madarak elpusztulhatnak, mert hozzászoktak, hogy ott élelmet találnak.

Testvérek, ezek az igeversek a Lukács 12-ben az utolsó napokra lettek megírva. Az Úr gyermekeinek táplálékra van szükségük. Az Úr gyermekeinek nem elsősorban ismeretre van szükségük, hanem életre, táplálékra van szükségük. Az a feladatunk, hogy Krisztust adjuk ezeknek az embereknek. Ez nemcsak egyeseknek a felelőssége; ez mindnyájunknak a felelőssége. Ha az Úr odahelyezett valaki mellé, vigyázz mit beszélsz! És vigyázz, mert a te felelősséged (esetleg csak egy időre), hogy Krisztust tudd adni annak a személynek. Ha te nem teszed ezt, Isten gondot fog viselni róla, de nehéz elhinnünk, hogy amikor az Úr eljön, felelősségre fog vonni érte.

Van egy mozgalom, amely nagyon tévesen azt mondja, hogy mi végül istenek leszünk. Ez a súlyos tévtanítás Witness Lee-től ered. Közöttük is vannak szeretett gyermekei az Úrnak, de hogy tudnál segíteni valakinek, hogy lásson? Ha azt mondod egy gyermeknek, aki közeledik a forró kályhához: „Ne nyúlj a kályhához, mert megégeted magad!” Tudjátok mit mondana? Semmit, mert semmit nem ért. Egyetlen dolgot tud, hogy neki oda kell mennie a kályhához, mert az valami érdekes. És csak azután fog óvakodni, miután egyszer megégette a kezét.

Testvérek, mi senkit nem tudunk meggyőzni a hívő élet veszélyeiről, de egy dolgot tehetünk. Ez pedig az, hogy Krisztust adjuk az embereknek, amikor megszólalunk. Azt mondja az 1Péter 4,10-11: „Ki milyen kegyelemajándékot vett, azzal szolgáljatok egymásnak, mint Isten különféle kegyelemajándékának jó sáfárai. Ha valaki beszél, mint Isten szavait; ha valaki szolgálatot tesz, mint azzal az erővel, melyet Isten szolgáltat: hogy mindenben az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Ámen.” Mi Isten kegyelmének sáfárai vagyunk.

Testvérek, ha itt vagyunk, és ha a szívünkben ez a vágy nemcsak valami felületes dolog, hanem nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy táplálékot kell adnunk, akkor, amikor megszólalunk, az a testvérek számára megerősítést, bátorítást ad. A Szent Szellem egyik neve Vigasztaló. Vigasztaló azt jelenti: az, aki együtt megy velünk. Minden bajunkban megvigasztal. Velünk van minden szenvedésünkben.

Ki a hű és bölcs sáfár? Lukács 12,42-43: „Kicsoda hát a hű és a bölcs sáfár, akit az úr gondviselővé tett a házanépe fölött, hogy idejében kiadja nekik élelmüket? Boldog az a szolga, akit megérkezésekor ura ilyen munkában talál!” Boldogok vagytok, testvérek. Nekünk ma kell ezt tennünk. Mert az Úr bármikor jöhet. Nekünk ma kell kérnünk az Urat: „Uram, nem szeretném csak magamat táplálni!” Én olvasok, imádkozom, és hiszem, hogy az Úr megáld és munkálkodik, és ad igét, megőriz, bátorít – de vajon milyen céllal? Hogy ami engem illet, én is tudjak másokat bátorítani.

Szeretnék ehhez a biztatáshoz a 2Korinthus 1-ből olvasni, 3-7. vers: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja és minden vigasztalásnak Istene. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalástokért és üdvösségetekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk; akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalástokért és üdvösségetekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen részetek van a szenvedésben (román), azonképpen a vigasztalásban is.” Tehát, ha az Úr megvigasztal, ha az Úr bátorít, ha az Úr megerősít, ez ne csak a mi számunkra legyen. Ámen.

Krisztus a mi dicsőségünk (Dana Congdon)

 

Magyar felirat bekapcsolható jobboldalt alul.

Eredeti: https://www.youtube.com/watch?v=_h89oXbh9IQ

Ez az üzenet 2019. okt. 24-én hangzott el az Egyesült Államokban, az idei, Harvey Cedarsban megrendezett konferencián.

Dana Congdon 2. Korinthusi levélen alapuló szolgálatának főbb pontjai:
• Új teremtés vagyunk Krisztusban
• Ebben az új teremtésben való élet kulcsa nem más, mint annak megértése, mit jelent cserépedénynek lenni.
• Szenvedés – vigasztalás, mit jelent vigasztalónak lenni?
• Pál apostol élete – Pál, az építőmester, Krisztus követe, Krisztus jó illata, a vigasztaló.
• Átformálódás Krisztus képének hasonlatosságára.
• Embernek lenni gyengeség?
• Hibázások – Isten győzelemre vezet ezek által is.
• Pál bizonyságtétele végleg leszámol azzal a hamis és torz képpel, hogy egy jó kereszténynek milyennek kellene lennie.